งานโครงสร้าง

โครงการก่อสร้างใหม่ตั้งแต่ฐานราก หรือโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวอาคาร